Comenius – Druga Edycja

Temat: Socjalne i społeczne przygotowanie uczniów do życia w zróżnicowanej Europie.

Koordynator projektu: Szkoła podstawowa z Rumunii

Kraje uczestniczące w projekcie:

Rumunia(Vaslui), Polska, Grecja(Rethymno), Litwa(Mazeikiai), Portugalia(Monterom-o-Novo), Turcja(Kahramanmaras), Hiszpania(Santo Domingo)

Opis projektu:

Wielokulturowość obecna w klasie wymaga od nauczycieli zastosowania takich metod aby ta wielokulturowość przyczyniła się do wykształcenia w uczniach właściwych kompetencji socjalnych i społecznych.

Obecność w każdej szkole partnerskiej grup uczniów zagrożonych różnymi problemami ( Turcja i Rumunia– problemy ekonomiczno-socjalne; Hiszpania – uczniowie niepełnosprawni; Grecja, Hiszpania i Włochy – imigranci, Polska i Rumunia – eurosieroty; Rumunia i Turcja- uczniowie należący do mniejszości etnicznych) to kolejne wyzwanie, które podejmiemy w ramach tego projektu.

Szkoły partnerskie opracują strategie, które pomogą stworzyć równe szanse dla wszystkich uczniów. Strategie te zostaną opracowane w formie przewodnika metodologicznego.

Organizacja nauczania w obecnej formie nie zawsze pozwala na zdobycie przez uczniów kluczowych kompetencji.

Projekt sugeruje podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem różnorodnych sytuacji, które pomogą dzieciom lepiej zrozumieć świat.

Wszystkie szkoły partnerskie będą ze sobą współpracować.

Cel:

Promować współpracę pomiędzy 7 szkołami partnerskimi z Unii Europejskiej w celu opracowania nowego podejścia pedagogicznego pozwalającego na kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych i socjalnych jako przyszłych aktywnych obywateli Europy.

Szczegółowe  osiągnięcia:

  1. Rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych i socjalnych w połączeniu z innymi umiejętnościami (komunikacją, znajomością obsługi komputera, umiejętnością uczenia się, świadomością kulturową) w ramach współpracy 7 szkół partnerskich.
  2. Doskonalenie u nauczycieli umiejętności wdrażania metod pedagogicznych w ramach dobrej praktyki wśród szkół partnerskich .
  3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej nowymi zajęciami i podnoszenie jakości pracy szkoły.
  4. Promowanie wartości europejskich, wielokulturowości i różnorodności; przygotowanie aktywnych obywateli.
  5. Rozwiązywanie problemów związanych z manifestowaniem nietolerancji, agresji ,rasizmu i  ksenofobii.

 

Przedmioty, na których będzie realizowany projekt: historia, przyroda, informatyka, język ojczysty i język angielski, godziny wychowawcze.

Każda szkoła partnerska powoła zespół, przygotuje plan współpracy ze środowiskiem lokalnym, wybierze miejsce gdzie będą się odbywać zajęcia i spotkania poświęcone następującym tematom:

– edukacja środowiskowa (1 rok)
– wartości narodowe i europejskie (2 rok)

Działania prowadzone lokalnie będą omawiane podczas spotkań wszystkich partnerów, gdzie nastąpi wymiana dobrej praktyki.

Realizacja projektu odbywać się będzie na lekcjach i zajęciach dodatkowych.

Projekt opierał się będzie na współpracy nauczycieli, uczniów i środowiska lokalnego.

Na zakończenie projektu partnerzy wspólnie przygotują przewodnik poświęcony dobrej praktyce. Znajdzie się tam opis podjętych działań, zdobytych doświadczeń, stosowanej terminologii. Każda szkoła przygotuje własną broszurę.


Wydrukuj tę stronę