Samorząd szkolny

Rok szkolny 2020/2021
Opiekunem Samorządu jest:
Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Sekretarz:
mgr A. Bonek – Sikorska
1.
Gabriela Wójcik
2. Zofia Zabiegała
3. Alicja Nowak
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Zarząd samorządu wyłaniany jest z aktywu uczniowskiego w pierwszym
  miesiącu nauki poprzez tajne wybory.
 3. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie kl. I – VIII.
 4. Rada samorządu składa się:
  • przewodniczący
  • z-ca przewodniczącego
  • rzecznik d/s uczniów
  • kronikarz
  • redaktor gazety szkolnej
  • opiekun gazetki samorządu
  • przewodniczący sekcji porządkowej
  • przewodniczący sekcji kultury i rozrywki
  • przewodniczący sekcji sportowo – turystycznej
 5. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
 6. W zebraniach samorządu mogą brać udział wszyscy uczniowie , którzy chcą współpracować z samorządem.
 7. Rada samorządu ma prawo do odwołania przewodniczącego szkoły
  lub innych osób jeżeli nie wykonują swoich obowiązków.
 8. Rada samorządu ma prawo do wyboru nauczyciela ,który pełni funkcję
  Rzecznika Praw Ucznia.
 9. Rada samorządu współpracuje z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.
 10. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoje opinie i wnioski dotyczące spraw szkolnych.
 11. Radzie samorządu podlegają przewodniczący klas.
 12. Samorząd prowadzi dokumentację w postaci kroniki.
 13. Samorząd prowadzi swoją działalność gospodarczą: zbiórka surowców
  wtórnych, loterie fantowe, dyskoteki.
 14. Dokumentacją działalności gospodarczej jest książeczka SKO.
Opracowali:
Uczniowie
Szkoły Podstawowej
Nr 42 w Sosnowcu

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Założenia na rok szkolny 2020/2021

Wydrukuj tę stronę