Samorząd szkolny
Rok szkolny 2018/2019
Opiekunem Samorządu jest: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego: Sekretarz: mgr A. Bonek - Sikorska 1. Alicja Sikorska 2. Maciej Twaróg 3. Franciszek Kuśta
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Zarząd samorządu wyłaniany jest z aktywu uczniowskiego w pierwszym miesiącu nauki poprzez tajne wybory.
 3. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie kl. I - VII.
 4. Rada samorządu składa się:
  • przewodniczący
  • z-ca przewodniczącego
  • rzecznik d/s uczniów
  • kronikarz
  • redaktor gazety szkolnej
  • opiekun gazetki samorządu
  • przewodniczący sekcji porządkowej
  • przewodniczący sekcji kultury i rozrywki
  • przewodniczący sekcji sportowo - turystycznej
 5. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
 6. W zebraniach samorządu mogą brać udział wszyscy uczniowie , którzy chcą współpracować z samorządem.
 7. Rada samorządu ma prawo do odwołania przewodniczącego szkoły lub innych osób jeżeli nie wykonują swoich obowiązków.
 8. Rada samorządu ma prawo do wyboru nauczyciela ,który pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
 9. Rada samorządu współpracuje z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.
 10. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoje opinie i wnioski dotyczące spraw szkolnych.
 11. Radzie samorządu podlegają przewodniczący klas.
 12. Samorząd prowadzi dokumentację w postaci kroniki.
 13. Samorząd prowadzi swoją działalność gospodarczą: zbiórka surowców wtórnych, loterie fantowe, dyskoteki.
 14. Dokumentacją działalności gospodarczej jest książeczka SKO.
Opracowali:
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu
  PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Założenia na rok szkolny 2018/2019