Plan pracy biblioteki

Rok szkolny 2021/2022

PRACA PEDAGOGICZNA

 • Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i  wszechstronnego rozwoju ucznia
 • Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł
 • Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego
 • Przypomnienie uczniom Regulaminu Biblioteki Szkolnej
 • Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.
 • Uczenie poszanowania książek oraz poprawnego zachowania się w bibliotece.
 • Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi ,rozwijanie kultury czytelniczej
 • Inspirowanie czytelnictwa poprzez: reklamowanie książek, udzielanie porad
 • i wskazówek w wyborach czytelniczych, konkursów czytelniczych
 • Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
 • Pasowanie na Czytelnika
 • Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom
 • Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.
 • Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.
 • Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.
 • Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i uzdolnień uczniów.
 • Pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów
 • Wykaz najlepiej czytających klas w pierwszym semestrze i całym roku szkolnym
 • Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami
 • Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia.
 • Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
 • Zbieranie wśród nauczycieli zapotrzebowania na wydawnictwa metodyczne i materiały do zajęć.
 • Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 • Doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie
 • Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.
 • Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.
 • Doskonalenie warsztatu pracy : zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE                           

 • Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
 • Sprawozdawczość półroczna i roczna.
 • Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej.
 • Uzgodnienie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości.
 • Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja
 • Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.
 • Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej
 • Opracowywanie zbiorów – klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek.
 • Melioracja księgozbioru głównego i podręcznego.
 • Konserwacja zbiorów – oprawa w foliowe okładki i bieżąca naprawa książek.
 • Selekcja zbiorów – inwentaryzacja ubytków.
 • Organizacja warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki
 • Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów; opracowanie okresowych wykazów czytelnictwa poszczególnych klas.
 • Prace administracyjne
 • Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników; założenie kart dla uczniów kl. I.
 • Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.
 • Pozyskiwanie nowych książek do biblioteki
 • Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.
 • Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej
 • Zakup, ewidencja, wypożyczanie i zwrot podręczników
 • Współpraca z wydawnictwami

   

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści