Program wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42
W SOSNOWCU DO REALIZACJI W LATACH 2015 – 2016

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną do wprowadzenia działań w ramach szkolnego programu
wychowawczego stanowią:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konwencja Praw Dziecka
 • Statut Szkoły

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

Wychowanie to proces zmierzający do ukształtowania człowieka myślącego,
wrażliwego, który potrafi brać, ale

i dawać, zachowującego poczucie odrębności, ale otwartego na potrzeby
innych.

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze
  intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 • Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  i społeczności szkolnej.
 • Przygotowanie młodego człowieka do życia w rodzinie, społeczności
  lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły.
 • Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania, współpraca i zdrowa
  rywalizacja.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, dorosłymi.
 • Współpraca z rodziną

ZADANIA SZKOŁY, JAKO ŚRODOWISKA
WYCHOWAWCZEGO:

 • Dbałość wychowawców o wszechstronny rozwój psychofizyczny ucznia.
 • Współdziałanie domu, szkoły i środowiska w procesie wychowawczym.
 • Kształtowanie i rozwijanie osobowości ucznia, jego zainteresowań, możliwości
  samorealizacji.
 • Wychowanie uczniów w poszanowaniu samego siebie i innych, mienia własnego i
  społecznego.
 • Kształtowanie postaw pozytywnego i właściwego reagowania w trudnych
  sytuacjach.

PRZYSZŁY ABSOLWENT SZKOŁY:

 • Jest myślący i wrażliwy.
 • Zna swoje mocne strony i potrzeby innych ludzi.
 • Potrafi zdobywać potrzebne informacje.
 • Potrafi zagospodarować twórczo swój wolny czas.
 • Potrafi rozwijać swoje zainteresowania.
 • Potrafi wyrazić swoje zdanie i umie je uzasadnić.
 • Potrafi szanować przyrodę.
 • Umie się uczyć.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 • Umie korzystać z dóbr kultury.
 • Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Jest ambitny, tolerancyjny, koleżeński.
 • Stosuje zasady dobrego wychowania.
 • Szanuje mienie społeczne.
 • Stosuje poznaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu problemów.
 • Preferuje zdrowy styl życia.

TREŚCI PROGRAMU:

Dział Tematyka Sposoby realizacji Osoby realizujące
MÓJ DOM, MOJA
RODZINA
 • Kształtowanie umiejętności i
  kultywowania tradycji rodzinnych.
 • Umacnianie naturalnych więzi
  uczuciowych 

  w rodzinie.

 • Moje miejsce w rodzinie.
 • Zawody naszych rodziców.
 • Tradycje Bożonarodzeniowe w mojej
  rodzinie.
 • Rodzinny Festyn Bożonarodzeniowy. Akcje
  charytatywne.
Pogadanki na zajęciach edukacyjnych. Konkursy
plastyczne. Wspólne obchodzenie świąt i uroczystości szkolnych wspólnie z
członkami rodzin. Uczestniczenie w lekcjach otwartych rodziców, dziadków,
rodzeństwa. Prowadzenie zajęć przez rodziców np. Mój ciekawy zawód. Wspólne
czytanie książek. Pogadanki na zajęciach 

z wychowawcą.
Wykonanie kartek świątecznych, stroików i szopek
Bożonarodzeniowych.

Rodzice,
dziadkowie, nauczyciele, rodzeństwo, wychowawcy świetlicy.
TWORZYMY GRUPĘ Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne imprezy szkolne,
klasowe i lokalne. Kultura zachowania, życzliwość , uczynność i zasady zdrowej
rywalizacji. Ja w grupie rówieśniczej.
Pogadanki, warsztaty, zajęcia 

z wychowawcą, imprezy szkolne, wspólne wyjścia do kina, teatru.

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice.
JA WOBEC PRAWA
 • Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły.
 • Najważniejsze dokumenty szkoły.
 • Prawa Dziecka.
 • Samorząd Uczniowski.
 • Rzecznik Praw Ucznia.
Zapoznanie
ze Statutem Szkoły. 

Zapis w dzienniczku, pogadanki,

Zebrania samorządu,

Konkurs: “Absolwent Roku”, “Uczeń Roku”. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka.

Nauczyciele, wychowawcy, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.
Z POTRZEBY
SERCA
 • Akcja charytatywna “Wyprawka dla żaka”.
 • Ogólnoświatowy program „ Pola Nadziei”.
 • Współpraca z Hospicjum św. Tomaszaw Sosnowcu.
 • Międzynarodowa akcja „Adopcja Serca”.
 • Wspieranie schroniska dla zwierząt.
 • Praca szkolnego koła CaritasAkcja charytatywna “I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.
 • Akcja charytatywna “Gorączka złota”.
 • Akcja charytatywna “Podaruj dziecku uśmiech”
Pogadanki, sadzenie żonkili, koncerty, jasełka, występy teatrzyku, konkursy, akcje
charytatywne.
Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, Zainteresowani nauczyciele i rodzice,

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI
 • Świetlica środowiskowa „Przystań”.
 • Zajęcia pozalekcyjne.
 • Kółka zainteresowań.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne.
 • Cykl zajęć dla klas, które wymagają pomocy specjalistów.
 • Zajęcia indywidualne.
 • Teatr, kino, muzea, biblioteka
 • Imprezy klasowe, uroczystości szkolne.
 • Współpraca z instytucjami.
 • Konkursy, zawody sportowe.
 • Projekt wychowawczy „Savoir – vivre – sztuka dobrych manier”
Zajęcia
socjoterapeutyczne 

Zajęcia indywidualne dla uczniów.

Zajęcia dla uczniów klas I -VI

Klasy I – VI.

Scenki, pogadanki, wyjazdy.

Konkursy, lekcje teatralne

i biblioteczne, dyskoteki, akademie, wigilia klasowa, jasełka, akcje
charytatywne.

Samorząd Uczniowski,
pedagog, Szkolne koło PCK. Socjoterapeuta, nauczyciele, terapeuci, 

wychowawcy, wychowawcy świetlicowi, pedagog szkolny, bibliotekarz, rodzice

Nauczyciele, wychowawcy,

zainteresowani nauczyciele,

nauczyciele historii,

nauczyciele j. polskiego.

MOJA MAŁA
OJCZYZNA
 • Projekt „Cała Polska czyta dzieciom
 • Tradycje związane z regionem
 • Miejsca pamięci narodowej w moim regionieSymbole narodowe
 • Projekt edukacyjny „Mieszkam – znam”
 • Organizacja wycieczek w ramach projektu “Poznajemy nasze miasto”
Godziny wychowawcze,
wycieczki regionalne, konkursy, imprezy szkolne, akademie, prelekcje, lekcje
muzealne, warsztaty w muzeum.
Bibliotekarz 

Nauczyciele, wychowawcy.

Rodzice, nauczyciele przyrody, historii.

EKOLOGIA
 • “Dzień Ziemi”
 • “Akcja sprzątanie świata”
 • Działania proekologiczne, ukwiecanie szkoły
Konkursy, turniej
ekologiczny, akcje promujące ekologiczny styl życia, sprzątanie świata. 

Apel, konkursy, akcja sprzątania bliskiego otoczenia. Akcja segregacji odpadów.

Zbiórka zużytych baterii

i makulatury, puszek, zakrętek.

Nauczyciele, SU. 

Pedagog szkolny

EWALUACJA PROGRAMU:

Oczekiwane efekty i ich ewaluacja:

 • Frekwencja: udział uczniów w zajęciach, konkursach
 • Osiągnięcia w konkursach i zwodach sportowych.
 • Ankiety dla uczniów i rodziców.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści