ZARZĄDZENIE NR 45
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia  30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  i art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511,  ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta
Zbigniew Byszewski

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021  do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 l.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

02.03.2020 r. godz. 12.00 –
– 09.03.2020 r. godz. 16.00

od 01.06.2020 r. godz. 12.00
do 08.06.2020 r. godz. 16.00

2. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od 02.03.2020 r. godz. 12.00
do 09.03.2020 r. godz. 17.00

od 01.06.2020 r.godz. 12.00
do 08.06.2020 r. godz. 17.00

3. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r.  godz. 14.00

12.06.2020 r. godz. 14.00

4. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 13.03.2020 r. godz.14.00
do 19.03.2020 r.  godz. 17.00

od 12.06.2020 r. godz. 14.00
do 19.06.2020 r. godz. 17.00

5. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

25.03.2020 r. godz. 14.00

25.06.2020 r. godz. 14.00

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści