Samorząd szkolny

Rok szkolny 2022/2023
Opiekunem Samorządu jest:
Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Sekretarz:
mgr A. Bonek – Sikorska
1.
Zofia Zabiegała
2. Natalia Kucharska
3. Filip Breur

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Zarząd samorządu wyłaniany jest z aktywu uczniowskiego w pierwszym
  miesiącu nauki poprzez tajne wybory.
 3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu, który powołuje losowo wybranych uczniów do zliczenia głosów.
 4. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie kl. I – VIII.
 5. Rada samorządu składa się:
  • przewodniczący
  • z-ca przewodniczącego
  • rzecznik d/s uczniów
  • opiekun gazetki samorządu
 6. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
 7. W zebraniach samorządu mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy chcą współpracować z samorządem.
 8. Rada samorządu ma prawo do odwołania przewodniczącego szkoły lub innych osób jeżeli nie wykonują swoich obowiązków.
 9. Rada samorządu ma prawo do wyboru nauczyciela, który pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
 10. Rada samorządu współpracuje z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.
 11. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoje opinie i wnioski dotyczące spraw szkolnych.
 12. Radzie samorządu podlegają przewodniczący klas.
 13. Samorząd opracowuje plan pracy na każdy rok szkolny

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność. Dlatego na terenie Szkoły Podstawowej w Teodorowie prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
 

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i bloga, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu, przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Uczniów, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu pn. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz sosnowieckiego hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu,
 • „Opatrunek na ratunek”, „Szkoła z misją”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka, Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami;
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców   i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Zadania do wykonania:

 AKCJE STAŁE

 • prowadzenie gazetki ściennej  Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę;
 • wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki”;
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 2–8, opiekun SU;
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej (koniec  września)
 • Stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU;
 • Wspólne opracowanie planu dyżurów uczniowskich na korytarzu w I semestrze roku szkolnego 2022/2023
 • Dzień Chłopaka – (życzenia i upominki dla wszystkich chłopców)
 • Udział w akcji charytatywnej;
 • Międzynarodowy Dzień kropki
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. “Szczęśliwy numerek”;
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „klasa liderów”
 • Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.

Październik

 • Wspomóż schronisko – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy

dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji “Październik – miesiącem dla zwierząt”.;

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie uroczystości i wręczenie upominków pracownikom szkoły;
 • Dzień uśmiechu- (pierwszy piątek października)
 • Dzień krawata- (18 października)
 • Halloween – święto dyni (30 października) konkurs na najładniejszą, wydrążoną dynię, ubieramy się na pomarańczowo; zupa dyniowa?
 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu ślubowania klas I.

Listopad

 • Zbiórkę karmy dla zwierząt.
 • Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (5 listopada)- konkurs na najciekawsze przebranie, wykonanie plakatów na drzwiach sal lekcyjnych, starsi uczniowie czytają bajki przedszkolakom.
 • Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, udział w apelu;
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka;
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna; Andrzejkowe stoisko – sprzedaż wróżb i ciast andrzejkowych.
 • Zbiórka pieniędzy na mikołajki szkolne;

Grudzień

 • Podziel się z innymi – zbiórka darów materialnych dla ubogich – akcja;
 • Loteria mikołajkowa – zorganizowanie i przeprowadzenie loterii wśród uczniów;
 • Tydzień życzliwości– (16-20 grudnia)
 • Mikołajki -przebrany- nie pytany (6 grudnia)
 • Przed-wigilijne dekorowanie pierników przez członków SU;
 • Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 • Zakończenie akcji „Góra grosza” i wysłanie zebranych pieniędzy.
 • Przegląd kolęd.

 Styczeń

 • Dzień ciszy i spokoju – nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych uczniów,
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2021/2022;
 • Wspólne opracowanie planu dyżurów uczniowski na korytarzu w II semestrze roku szkolnego 2021/2022;
 • Międzynarodowy Dzień Przytulania (31 stycznia)i Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka- przytul swojego przyjaciela, powiedz coś miłego innym, przebranie – Kubuś Puchatek, maskotki, czytanie książek.

Luty

 • Słodki upominek w „tłusty czwartek” – akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Ubieramy się na czerwono;
 • Poczta walentynkowa.
 • Światowy Dzień Kota– przebieramy się, zbiórka karmy.
 • Międzynarodowy Dzień Pizzy- (9 lutego)

Marzec

 • Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły, konkurs „Super-dziewczyna 2023”
 • Przywitanie wiosny. Dzień lenia – przebieranie się. Prowadzenie lekcji przez uczniów

Kwiecień  

 • Wielkanoc – dekoracja sal i drzwi;
 • Prima-aprilis Dzień bezguścia
 • Zainicjowanie akcji pn. “Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;
 • Konwencja o Prawach Dziecka.

Maj

 • Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy – Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 • Dzień Europejski- przygotowanie potraw, prezentacja poszczególnych krajów
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej- lekcje tematyczne.

Czerwiec

 • Dzień pustych sal-akcja międzynarodowa
 • Dzień dziecka- dzień przyjaciela;
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023;
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • porządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022;
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Aleksandra Bonek-Sikorskai Uczniowie
Szkoły Podstawowej
Nr 42 w Sosnowcu

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Założenia na rok szkolny 2020/2021

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści