Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp42.sosnowiec.pl.

 
Data publikacji strony internetowej: 2003.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.01
 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji;
 • grafiki nie mają opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • uzyskanie pełnej dostępności stron wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe:
Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu w którym znajdują się opcje:

 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatywny kontrast
 • jasne tło
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka (powiększona)

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono dnia:
 2021-03-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
 
Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu
e-mail: zs2@sosnowiec.edu.pl.
 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 263 35 82.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół nr 2 dla osób niepełnosprawnych

Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu mieści się przy ul. Bolesława Prusa 253A i stanowi kompleks w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie nr 51 i Szkoła Podstawowa nr 42. Budynek jest po kompleksowej termomodernizacji.
Wejście do przedszkola jest przystosowane tylko dla osób sprawnych. Prowadzą do niego schody. Osoby niepełnosprawne chcące wejść do środka mogą liczyć na pomoc pracowników – potrzebę pomocy najlepiej zgłosić telefonicznie pod nr tel. 32/263 14 31.
Wejście do budynku szkoły umożliwia natomiast wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku do środka budynku (brak barier, poręcze, szerokie drzwi).
Wewnątrz znajdują się szerokie korytarze i klatki schodowe, nie ma jednak windy. Korytarze na jednym poziomie są wolne od barier, tak więc osoba niepełnosprawna może swobodnie się poruszać w obrębie jednej kondygnacji. Na parterze znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny jak również przekazywana wchodzącym przez pracownika portierni.
Przed przedszkolem oraz przed szkołą znajduje się parking . Osoby niepełnosprawne mogą bez przeszkód parkować tam swoje pojazdy .

Do budynku przedszkola i szkoły i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W kompleksie nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma też oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zespół Szkół nr 2 nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością po zgłoszeniu do dyrektora placówki zostanie skierowana osoba, która zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 
Data publikacji: 2003-09-01
Data aktualizacji: 2019-09-01

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści