Klauzula Informacyjna – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. Bolesława Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec, reprezentowany przez Dyrektora. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu.
 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sosnowcu jest Pani Anna Spas, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie.
Kontakt: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawa z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe,
 4. ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 5. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

celem realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych i organizacyjnych, a także obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w celu zawierania i wykonywania umów.
 

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 2. inne podmioty uprawnione na podstawie zawartych stosownych umów czy porozumień z administratorem, w tym podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa (w tym ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ).
 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

Pani/ Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/ Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.
 
8. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), może Pani/ Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 

Strony: 1 2 3 4 5 6

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści