Odpłatność za obiady
Grudzień 2023 r.

15 x 5,00 zł = 75,00 zł

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole nie będzie dokonywany zwrot za niezjedzony obiad. Rodzic/opiekun dziecka ucznia szkoły ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż jeden dzień, w celu odliczenia kosztu posiłków w następnym miesiącu. Proszę dokonywać zgłoszeń telefonicznie u intendenta w godz. od 700 do 800 pod nr tel. 690-450-615. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością (za wyjątkiem poniedziałku, gdzie dziecko zostaje zdjęte z obiadu w tym samym dniu). Można również zgłosić informację o nieobecności dziecka przez wiadomość w dzienniku elektronicznym skierowaną bezpośrednio do p. Małgorzaty Sadowskiej – intendent. Wiadomości będą odczytywane do godz. 800 .

 

Szkoła nie przyjmuje zgłoszeń sms. !!!

Wpłat proszę dokonywać najpóźniej do dnia 10 grudnia 2023 r.

W przypadku nieregularnego płacenia za posiłki bądź braku wpłaty w/w terminie uczeń zostaje skreślony z listy osób korzystających ze stołówki.

 

Na numer konta PKO BP SA 83 1020 2313 0000 3502 0579 6521

W tytule proszę podać: SP 42, Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

Proszę nie dokonywać samodzielnych korekt odnośnie wpłaty za żywienie.

Informacje dotyczące wpłat oraz żywienia pod nr tel. 690-450-615 w godz. od 700 do 900

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w tym terminie. Od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych będą naliczane i pobierane ustawowe odsetki, ponieważ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2103 i poz. 2104 ) nakłada taki obowiązek na kierownika jednostki budżetowej.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści