UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4 – 6, art. 133 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1.

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2. Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego  

– 5 pkt w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

– 10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

3. Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę  

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4. Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną  

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu 5 pkt w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści