Biblioteka szkolna


Plan pracy biblioteki szkolnej
Szkoły podstawowej nr 42 w Sosnowcu
na rok szkolny 2020/2021


PRACA PEDAGOGICZNA
Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji informacyjneji medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia
Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł

 • Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego
 • Przypomnienie uczniom Regulaminu Biblioteki Szkolnej i Regulaminu Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 • Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.
 • Uczenie poszanowania książek oraz poprawnego zachowania się w bibliotece.
 • Ułatwienie możliwości indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnych przez sieć Internet w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi ,rozwijanie kultury czytelniczej

Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

 • reklamowanie książek,
 • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
 • konkursów czytelniczych:
  „ MUSISZ PRZECZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ”

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnorodnych źródeł informacji

 • Pasowanie na Czytelnika
 • Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom
 • Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.
 • Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 • Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.
 • Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.
 • „Edukacja czytelnicza i medialna”.

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie postaw

 • Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i uzdolnień uczniów.
 • Pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów
 • Wykaz najlepiej czytających klas w pierwszym semestrze i całym roku szkolnym

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami

 • Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia.
 • Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
 • Zbieranie wśród nauczycieli zapotrzebowania na wydawnictwa metodyczne i materiały do zajęć.
 • Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

 • Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.
 • Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.
 • Doskonalenie warsztatu pracy : zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.
 • Samokształcenie

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

 • Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
 • Prowadzenie dziennika bibliotecznego.
 • Sprawozdawczość półroczna i roczna.
 • Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej.
 • Uzgodnienie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości.

Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

 • Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.
 • Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej w formie papierowej i jednoczesna wsteczna ewidencja komputerowa z wykorzystaniem programu MOL
 • Opracowywanie zbiorów – klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek.
 • Melioracja księgozbioru głównego i podręcznego.
 • Konserwacja zbiorów – oprawa w foliowe okładki i bieżąca naprawa książek.
 • Selekcja zbiorów – inwentaryzacja ubytków.

Organizacja warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki

 • Tworzenie elektronicznej bazy danych –praca z programem MOL
 • Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów; opracowanie okresowych wykazów czytelnictwa poszczególnych klas.

Prace administracyjne

 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków.
 • Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników; założenie kart dla uczniów kl. I.
 • Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.
 • Pozyskiwanie nowych książek do biblioteki
 • Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.
 • Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

mgr Renata Reczko

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści