Nowy System Egzaminów – egzamin ósmoklasisty

Od kwietnia 2019 roku uczniowie klas ósmych mierzą się z nowym egzaminem.
W najbliższych latach będzie on obejmował tylko trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.


Kto przystępuje do egzaminu?

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie
  szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII
  szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych
Uwaga:
Wyjątkiem są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Próg zaliczenia

Nie ma minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Wynik nie ma także wpływu na klasyfikację końcową i ukończenie szkoły przez ucznia.Terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
 • kwiecień – termin główny
 • czerwiec – termin dodatkowy dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu.


Organizacja egzaminu

Trwa trzy kolejne dni:

 1. pierwszy dzień – język polski (120 minut)
 2. drugi dzień – matematyka (100 minut)
 3. trzeci dzień – język obcy nowożytny, a od 2022 roku również gzamin z przedmiotu do wyboru (90 minut)Przedmioty obowiązkowe na egzaminie
 • W latach 2019 – 2021
 1. język polski
 2. matematyka
 3. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski)
 • Od 2022 roku dodatkowo jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści