Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA NR 51 W SOSNOWCU

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu nr 51 w Sosnowcu

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 51 w Sosnowcu

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

4. Opis procedury

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

 • Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola lub osobie dyżurującej.
 • Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.15. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola oraz jego planowaną nieobecność w danym dniu należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.30.
 • Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy lub osoby dyżurującej.
 • Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe.
 • W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

4.2 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola

 • Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze z Przedszkola od momentu przekazania go przez nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w przedszkolu.
 • Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka winny być pełnoletnie.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka
  z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 • Upoważnienie powinno być podpisane przez rodzica- (rodziców) (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).
 • Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok.
 • Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 • Upoważnienie jest przechowywane w dokumentacji przedszkola- segregator upoważnień z aktualną listą osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
 • Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie winno nastąpić
  w formie pisemnej.
 • Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.
 • Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Przedszkola osoba odbierająca dziecko
  z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
 • Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4.3. Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola najpóźniej dogodziny 17.00
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub wywołując przez domofon wskazane dziecko,z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
 • Obowiązkiem nauczyciela lub osoby dyżurującejjest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

4.4. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

 • W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.
 • W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję- Wydział do spraw Nieletnich
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

5. Postanowienia końcowe

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
 • Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej do dnia pierwszego zebrania bieżącego roku szkolnego.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu
  z Radą Rodziców.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);
 • Statut Przedszkola nr 51 w Sosnowcu

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści