Program profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42
W SOSNOWCU DO REALIZACJI W LATACH 2015 – 2016

 

WSTĘP
Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo – opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów.
Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania.

PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu profilaktyki stanowią:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72
 • Konwencja Praw Dziecka art. 3, 19,33
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. nr 67, poz..329 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej, zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002r. poz.96)
 • Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
 • Rozporządzenie 29 sierpnia 20014 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150)
 • Statut Szkoły
CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
proces zmierzający do ukształtowania człowieka myślącego, wrażliwego, który potrafi brać ale i dawać, zachowującego poczucie odrębności, ale otwartego na potrzeby innych.
 • Wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi
 • Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia
 • Eliminowanie zachowań agresywnych

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Tworzenie w szkole atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków oraz postaw warunkujących zachowanie i pielęgnowanie zdrowia
 • Kształtowanie osobowości dziecka oraz umiejętności współżycia z otoczeniem

DIAGNOZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
Program profilaktyki został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zachowań uczniów w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
Na diagnozę składały się: wnioski z ankiety dla rodziców, uczniów, obserwacje, konsultacje z nauczycielami i rodzicami, rozmowy wychowawcze, analiza dokumentów szkoły.

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że największymi problemami i zagrożeniami w szkole są:

 • umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • przypadki stosowania przemocy, w tym cyberprzemocy
 • używanie wulgaryzmów
 • brak znajomości zasad współżycia w grupie, nadmierny egoizm
 • niska kultura osobista
 • trudności w nauce
 • przypadki palenia papierosów, picia nadmiaru napojów energetycznych

FORMY I METODY PRACY:

 • praca w parach
 • praca w grupach
 • mini wykłady
 • wykłady
 • rozmowy indywidualne
 • rozmowy kierowane
 • pogadanki
 • prelekcje
 • dyskusje
 • „burze mózgów”
 • gry i zabawy integracyjne
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
 • zajęcia w trakcie realizacji poszczególnych przedmiotów
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • badania ankietowe
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • drama
 • projekcje filmów
 • gazetki ścienne
 • zajęcia pozalekcyjne
 • uroczystości szkolne
 • apele okolicznościowe i porządkowe

STRATEGIE ODDZIAŁYWAŃ NA UCZNIÓW:
Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na:

 • kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych
 • skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych

Działania alternatywne polegające na:

 • organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznych wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego trybu życia

Działania interwencyjne:

 • praca indywidualna z dzieckiem i rodziną
 • organizowanie zajęć wspierających rozwój
 • wsparcie pedagogiczno – psychologiczne
 • interwencje wychowawcze
 • korzystanie z pomocy specjalistów

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ:

 • Dyrektor szkoły
 • Wicedyrektor
 • Pedagog szkolny
 • Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy
 • Nauczyciele
 • Pracownicy szkoły
 • Rodzice uczniów
 • Pielęgniarka szkolna
 • Intendentka

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole
 • zdrowe odżywianie
 • wzrost poprawności językowej w mowie potocznej
 • utrwalenie zachowań asertywnych
 • empatia, tolerancja
 • wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im
 • dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • umiejętność organizowania czasu wolnego
 • świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu
 • prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia
 • zachowanie higieny osobistej
 • sukcesy uczniów

EWALUACJA PROGRAMU:

 • ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów
 • obserwacje
 • rozmowy wychowawcze
 • rozmowy z rodzicami

TREŚCI PROGRAMU:

Dział Tematyka Sposoby realizacji Osoby realizujące
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  

 

Przyzwyczajenia higieniczno-kulturalne:

 • higiena osobista, higiena okresu dojrzewania
 • Dobór ubioru ( WF, wycieczki itp.)
 • Choroby brudnych rąk
Informacje na gazetkach PCK, SU,
pogadanki na lekcjach WF, przyrody, WDŻwR, w edukacji wczesnoszkolnej
pielęgniarka szkolna, nauczyciele WF, nauczyciele przyrody,
wychowawcy klas I– VI, nauczyciele uczący WDŻwR
 • Czynny i bierny wypoczynek
Zajęcia na świeżym powietrzu, spacery,
wycieczki, gry i zabawy na powietrzu, pogadanki, wyjazdy na wycieczki
wychowawcy świetlicy, wychowawcy I –VI, nauczyciele uczący
 • Stop zwolnieniom z WF
Atrakcyjne lekcje z WF, pogadanki.
Dodatkowe zajęcia rekreacyjno – sportowe.
nauczyciele uczący WF- u

Badania profilaktyczne

 • Higiena jamy ustnej
Fluoryzacja, Klub Wiewiórka,  pogadanki pielęgniarka szkolna 

opiekun PCK, wychowawcy, nauczyciel przyrody

 • Badanie postawy, badanie wzroku, ciśnienia tętniczego
Przestrzeganie terminów badań, informacja dla rodziców na zebraniach. pielęgniarka szkolna
 • Zapobieganie wadom postawy
Pomiary ławek w klasach I-III, badanie postawy ciała w klasach  III,V 

Akcja „lekki plecak” –  kontrola wagi plecaków uczniów. Zostawianie książek w
szafkach uczniowskich.

pielęgniarka szkolna, wychowawcy
 • Ćwiczenia śródlekcyjne
Krótkie ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne podczas każdej lekcji, wietrzenie sal
lekcyjnych
nauczyciele, wychowawcy
 • Europejski Kodeks Walki z Rakiem
Promowanie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem pedagog szkolny – lider programu, nauczyciele
 • Dbam o serce
Monitorowanie uczniówz nieprawidłowym ciśnieniem, pomiary RR – przesiewy uczniów 

6-letnich, kl. III, kl. V

pielęgniarka szkolna
 • Kontrola czystości
Sprawdzenie czystości u dzieciw momencie interwencji rodziców (podejrzenie o wszawicę). 

Kontrola obuwia zmiennego na terenie szkoły

pielęgniarka szkolna, nauczyciele, woźna
 • Zapobieganie lekomanii

 

Pogadanki z uczniami na temat szkodliwości przyjmowania nadmiaru leków bez
nadzoru osoby dorosłej.
pielęgniarka szkolna, nauczyciele WF, przyrody
 • Higiena i kultura spożywania posiłków. Savoir vivre.
Spożywanie obiadów, drugich śniadań – pogadanki. Świeże produkty do
przygotowania obiadów, ograniczona zawartość cukru i soli.
nauczyciele, wychowawcy. intendentka, nauczyciele WDŻw R
 • Promocja zdrowej żywności
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci i nauczycieli
 • Zasady żywienia – zdrowe obiady.
Nadzór nad jadłospisem, pogadanki na zajęciach z wychowawcą, zajęcia z
WDŻwR, gazetki ścienne, konkursy, pogadanki. Świeże produkty do przygotowania
obiadów, ograniczona zawartość cukru i soli.
intendentka, pielęgniarka, nauczyciele, nauczyciel WDŻwR
 • Akcja “Owoce w szkole”
 • Jedzmy zdrowo – owocowo!!!
 • „Jesienne cudaki”
 • „Owocowe środy”
 • Program “Owoce w szkole”
 • Konkurs plastyczny dla klas I –III
 • Konkurs plastyczny dla klas I – VI
 • Losowanie owoców. Uczniowiei nauczyciele ubierają się w kolory wylosowanego owocu. Owoc będzie losował
  uczeń.
Intendentka, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki
 • Akcja “Szklanka mleka”
Program “Szklanka mleka” intendentka
 • Choroby cywilizacji: bulimia, anoreksja, otyłość, cukrzyca
Projekcja filmu, pogadanki, gazetki, realizacja programu: Walkaz nadwagą i otyłością u dzieci. Pomiary somatyczny u dzieci z nadwagą, dostosowanie zajęć wychowania fizycznego do dzieci 

z nadwagą, rozmowy indywidualne

 

nauczyciele WF 

nauczyciel WDŻwR, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

JESTEM BEZPIECZNY

Bezpieczna droga do szkoły, zabawa:

 • Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym
 • Pogadanki przed feriami zimowymi na temat bezpieczeństwa podczas
  uprawiania sportów zimowych: łyżwy, narty, sanki, snowboard itp.
Nauka przestrzegania
kodeksu drogowego, spotkania 

z Policjantem, Strażą Miejską. Pogadanki o odpowiednim ubiorze, kasku na głowie
podczas uprawiania sportów zimowych.

Policja, Straż Miejska,
nauczyciele, nauczyciele WF
 • Konkurs o ruchu drogowym dla klas I – III
Jestem uczniem – znam
przepisy ruchu drogowego.
nauczyciele klas I – III
 • Unikanie rozmów z nieznajomymi podczas drogi do szkoły i powrotu do domu
  oraz podczas zabaw na placu zabaw itp.
Pogadanki, scenki
rodzajowe
nauczyciele

Bezpieczne warunki nauki:

 • Profilaktyka przeciwpożarowa
 • Przegląd budynku pod względem BHP
Ćwiczenia profilaktyczne –
alarmy
Dyrektor szkoły, inspektor
BHP
 • Regulaminy pracowni, świetlicy, jadalni, sali gimnastycznej i boiska
Pogadanki, zapisy w
zeszytach
wychowawcy świetlicy,
wychowawcy, nauczyciele WF
 • Procedury w przypadku zagrożenia
Pogadanki, ćwiczenia
praktyczne – telefony alarmowe
nauczyciele
 • Bezpieczne przerwy śródlekcyjne
 • Opieka w świetlicy szkolnej

 

Dyżury uczniów kl. V i VI
podczas przerw, dyżury nauczycieli. Po lekcjach uczniowie klas I – VI, których
rodzice pracują, mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zapoznanie z regulaminem
świetlicy
Nauczyciele, wychowawcy
świetlicy
 • Bezpieczny internet
Pogadanki na zajęciach z
komputerem, szkolenie dla rodziców
nauczyciele informatyki,
wychowawcy, specjaliści
JA WOBEC PRAWA
 • Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły
 • Konwencja Praw Dziecka
 • Dziecięcy Telefon Zaufania
Pogadanki na zajęciach 

z wychowawcą oraz zapoznanie ze Statutem Szkoły. Pogadanki z pedagogiem na temat
praw każdego dziecka.

Nauczyciele, pedagog
szkolny
 • Prawa dziecka
 • W przypadku przemocy w rodzinie, wdrażanie procedury “Niebieskiej Karty”
Zapoznanie uczniów z
prawami dziecka podczas zajęć 

Pogadanki, rozmowy indywidualne

z dzieckiem, rodzicem

nauczyciele, wychowawcy. 

Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny

 • Samorząd Uczniowski
Zebrania samorządu,
konkurs: “Absolwent Roku”, “Uczeń Roku”
Opiekun Samorządu
Szkolnego
 • Rzecznik Praw Ucznia
Zapoznanie uczniów z
prawami ucznia. Wybór nauczyciela na Rzecznika Praw Ucznia
Opiekun Samorządu
Szkolnego
 • “Niebieska skrzynka”
Anonimowa skrzynka do
komunikowania się z pedagogiem
pedagog szkolny
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI
 • Świetlica środowiskowa “Przystań”
Zajęcia socjoterapeutyczne socjoterapeuta
 • Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań,
  zajęcia wyrównawcze, zajęcia indywidualne
Zajęcia dla uczniów klas I
-VI
Nauczyciele, wychowawcy
świetlicy
 • Cykl zajęć dla klas, które wymagają pomocy
  specjalisty
Program profilaktyczny
“Epsilon”
Pedagog, psycholog
z PPP. Grupa terapeutów.
 • Zwroty i postawy grzecznościowe
 • Gry i zabawy integrujące grupę
Scenki, pogadanki na
zajęciach
Nauczyciele
 • Teatr, kino, muzea, biblioteka
Wyjścia klasowe, klasy I –
VI
Nauczyciele
 • Zabawy klasowe, uroczystości szkolne, konkursy, zawody sportowe
Klasy I – VI Nauczyciele, nauczyciele
WF
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • Spektakle edukacyjne
Spektakle profilaktyczne Nauczyciele
 • Współpraca z instytucjami
szkolenia dla nauczycieli Policja, CDN, Straż Miejska, kuratorzy sądowi
 • Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia z WDŻwR Nauczyciele
 • Zajęcia z wychowawcą
Pogadanki, dramy, filmy Nauczyciele
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia na świetlicy
socjoterapeutycznej
Socjoterapeuta
 • Akcja „Sosnowiec przeciwko dopalaczom”
 • Akcja „Stop napojom energetycznym”
 • Rozpoznanie zachowań narkotykowych
Szkolenie dla nauczycieli
i rodziców. Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
Szkolenie dla nauczycieli, rodziców.
Policja, pedagog szkolny,
terapeuci.
 • ogólnopolski konkurs “Nie pal przy mnie proszę”
Wg harmonogramu konkursu Nauczyciele, Sanepid

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści