Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
  z 2013 r., poz.135)
 4. Statut Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

§ 1

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU

 1. Do Szkoły Podstawowej nr  42 w Sosnowcu przyjmowane są z urzędu dzieci urodzone w roku 2009 i drugiej połowie 2008 zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu  na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych/osoby sprawującej pieczę zastępczą.
 2. Dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.  W tym wypadku wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Druk zgłoszenia dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie prawni/ osoby sprawujące pieczę zastępczą winni pobrać z placówki lub ze strony internetowej szkoły, wypełnić i złożyć w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.
 4. Do zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni/ osoby sprawujące pieczę zastępczą dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 5. Wszystkie informacje udostępnione przez rodzica/ opiekuna prawnego/osobę sprawującą piecze zastępczą, zawarte w zgłoszeniu, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.
 6. Zgłoszenia dzieci do szkoły prowadzi się co roku według ustalonego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu:

02.III.- 31.III.  Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione zgłoszenia dziecka do szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu  mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/osób sprawujących pieczę zastępczą  i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Wniosek winien zawierać następujące dane:
  a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
  c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
  d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata-służące zapewnieniu szybkiego kontaktu;
  e) wskazanie kolejności wybranych trzech publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydatów spoza obwodu należy dołączyć inne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, których mowa w ust. 10.
 4. Oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 10 składane są wraz z  wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
 5. Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/ Opiekuna prawnego zawarte we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie.
 6. Rekrutację dzieci do szkoły prowadzi się co roku według  harmonogramu:
  a) 01.III.- 31.III. – Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;
  b) 1.IV.- 10.IV. – Komisja rekrutacyjna dokonują analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  c) 13.IV. – Dyrektor szkoły wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych;
  d) 13. IV. – 17.IV.- Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
 7. W przypadku przyjęcia  dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu Rodzic/Opiekun prawny/Osoba sprawująca pieczę zastępczą – są zobowiązani złożyć Kartę Przekazania Ucznia ze szkoły obwodowej do Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu w terminie 7 dni od przyjęcia dziecka do szkoły.
 8. W przypadku niedostarczenia Karty Przekazania Ucznia w wymaganym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.
 9. Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy w pierwszej kolejności przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca.
 10. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:
  KRYTERIUM DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY LICZBA PUNKTÓW
  Rodzeństwo dziecka uczęszcza/uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu . oświadczenie 10 pkt.
  Rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą jest pracownikiem systemu oświaty oświadczenie 10 pkt.
  Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu – kontynuacja edukacji oświadczenie 10 pkt.
  Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły oświadczenie 10 pkt.
 11. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji, szkoła dysponuje mniejszą ilością miejsc, niż kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów uprawniających do przyjęcia, Komisja uwzględnia kolejność wpływu wniosków.
 12. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sosnowiec.
 13. Rekrutację uzupełniającą Dyrektor szkoły może przeprowadzić do dnia 31 sierpnia danego roku.
 14. Dzieci cudzoziemców zgodnie z Art. 94a Ustawy o Systemie Oświaty są przyjmowane na takich samych zasadach jak dzieci polskie.
 15. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor.

§ 3

POWOŁANIE  I  PRZEBIEG  PRACY KOMISJI  REKRUTACYJNYCH

 1. Dyrektor  placówki zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego.
 2. Komisję powołuje się niezależnie od ilości złożonych wniosków w stosunku do ilości miejsc którymi dysponuje szkoła
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  przewodniczący – nauczyciel szkoły
  członkowie – dwóch nauczycieli szkoły
 4. Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych
 5. Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o:
  – listę przyjętych kryteriów wraz z punktacją,
  – złożone wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi,
  – wykaz ulic znajdujących się w obwodzie szkoły,
  – możliwości organizacyjne placówki (liczbę miejsc w oddziałach klas I).
 6. Do zadań Komisji należy:
  a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, ze wskazaniem ilości punktów, jakie otrzymali kandydaci w wyniku rekrutacji;
  b) lista winna zawierać datę jej upublicznienia oraz podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej;
  c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Rodzicom/Opiekunom prawnym, Osobom sprawującym pieczę zastępczą, których dzieci nie zostały przyjęte do szkoły przysługuje prawo do ubiegania się o uzasadnienie decyzji Komisji w terminie 7 dni od dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości
 8. Przewodniczący Komisji przygotowuje uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku, zawierając w nim w nim przyczyny odmowy oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała kandydata do przyjęcia oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w wyniku rekrutacji
 9. Rodzic/Opiekun prawny/Osoba sprawująca pieczę zastępczą może złożyć do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni
 10. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Rodzicowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
  a) Organizację pracy komisji rekrutacyjnej
  b) Przestrzeganie zasad i kryteriów rekrutacji
  c) Przygotowanie dokumentacji dla członków komisji
  d) Prawidłowość sporządzenia dokumentacji z prac komisji rekrutacyjnej, w tym:
  – protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
  – przygotowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
  – przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby sprawujące piecze zastępczą, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w szkole, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z nauki w szkole podstawowej, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści