Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 6:30-8:00 oraz 11:25 – 17:00 w dni zajęć dydaktycznych.

 2. Opieką i zajęciami świetlicowymi objęci są uczniowie klas I-IV, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują oraz uczniowie wymagający opieki pozalekcyjnej lub wyrównawczej zgłoszeni przez wychowawców.

 3. Dzieci przyjmowane są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia dziecka wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych oraz potwierdzenia zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym dziecko nie zostanie zakwalifikowane do świetlicy. Termin potwierdzenia mija 15 września.

 4. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi, następnie powiadamia dyrektora a w następnej kolejności policję.

 5. Odbierać dziecko może także upoważniona na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych osoba, która ma zdolność do czynności prawnych(w myśl Kodeksu Cywilnego ukończyła 13 lat).

 6. Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy powinna posiadać, zwłaszcza po raz pierwszy, dowód tożsamości i na żądanie pracowników świetlicy okazać go.

 7. Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 8. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

  • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
  • dziennik zajęć (jeden na grupę);
  • karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 9. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 osób.

 10. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

 11. Każdy uczeń objęty opieką świetlicy zobowiązany jest do:

  • przestrzegania regulaminu uczestnika świetlicy,
  • opuszczania świetlicy tylko za pozwoleniem nauczyciela,
  • przynoszenia od rodzica pisemnej zgody dotyczącej samodzielnego opuszczania zajęć świetlicowych:

  (wzór: Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka (imię i nazwisko) do domu po zakończonych zajęciach/ze świetlicy szkolnej o godzinie…w dniu…Biorę pełną odpowiedzieaność za dziecko. (podpis)

  UWAGA!
  Dzieci nie bedą wypuszczane na prośbę telefoniczną

 12. Na świetlicy prowadzone są zajęcia zorganizowane: regularna pomoc w odrabianiu pracy domowej, rozwijające zainteresowania, zajęcia dodatkowe , zajęcia czytelnicze, muzyczne, plastyczne, sportowe, tematyczne (edukacyjne), konkursy itp.

 13. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy wychowanków i sprzęt elektroniczny. Uczniowie mogą posiadać telefon komórkowy ale używanie go musi być poprzedzone zgodą wychowawcy świetlicy.

 14. W wyjątkowej sytuacji dziecko zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci może zostać usunięte ze świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 15. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty naprawy.

 16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i podpisem zobowiązują do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści