Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Procedura rekrutacji do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

Podstawy prawne:

 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)
 4. Statut Szkoły Podstawowej Nr 42 w  Sosnowcu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy przyjmowani są z urzędu.
 2. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego odbywa się bezpośrednio w szkole posiadającej oddziały przedszkolne.
 3. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest na wolne miejsca
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 42 jako oddział pierwszego wyboru.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. oddziale przedszkolnym – należy rozumieć oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu;
 2. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny;
 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem miasta;
 5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożono wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
 8. samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;
 9. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 42 w Sosnowcu.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 42 w roku szkolnym 2014/15 przyjmowane są: dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp42.sosnowiec.pl lub w sekretariacie szkoły od 28 lutego 2014 r.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. zarejestrowanie kandydata;
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;
 4. postępowanie odwoławcze;
 5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wraz z właściwymi dokumentami poświadczającymi:
 3. KRYTERIUM DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY
  a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci); Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (ZAŁĄCZNIK nr 2)
  b)

  niepełnosprawność kandydata;

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
  względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; Orzeczenie o niepełnosprawności
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; Orzeczenie o niepełnosprawności (W sytuacji obojga rodziców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przyznane punkty za spełnienie kryterium liczone są podwójnie)
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; Orzeczenie o niepełnosprawności
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 3) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
 4. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – 10 pkt.
 5. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b-g składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a i f składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 8. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Prezydentem miasta. Są to następujące kryteria :
 9. Kyteria Pkt Dokument poświadczający
  a) rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 42 10 pkt Oświadczenie rodzica
  b) dziecko uczęszczało do przedszkola w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 42 10 pkt Oświadczenie rodzica lub potwierdzenie z przedszkola
  c) w obwodzie szkoły mieszkają osoby wspomagające rodziców w opiece nad dzieckiem 5 pkt Oświadczenie rodzica potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania
  d) kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły lub dzieckiem pracownika oświaty 5 pkt Oświadczenie rodzica
  e) dziecko dwóch pracujących/studiujących rodziców 10 pkt Zaświadczenia o zatrudnieniu, wypis z rejestru działalności
  gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni
 10. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 7 lit. e składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 11. Oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 7 lit a-d składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
 12. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na zasadach określonych w § 4 postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.
 13. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria określone w § 5 ust. 2 – 5 regulaminu.
 14. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole prowadzi się według harmonogramu:
   a) 01.III.- 31.III. – szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów, osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka;
   b) 1.IV.- 4.IV. – Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
   c) 7.IV. – Dyrektor szkoły wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych;
   d) 8.IV. – 14.IV.- Rodzice/opiekunowie prawni/ osoby sprawujące pieczę zastępczą potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
 15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z ostatnim dniem miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.
 16. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora oddziału przedszkolnego przy szkole pierwszego wyboru.
 17. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 18. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 19. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział III

Procedura  odwoławcza

§ 6.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego w Gliwicach, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 32 238 98 30

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 7.

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Na potrzeby rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/15 oraz 2015/2016, kryteria, o których mowa w art. 20c ust.4 ustawy – kryteria „ gminne”, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
 3. Na rok szkolny 2014/15 oraz 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
 4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści