WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§39 a
 
 1. Ocenianiu podlegają:

  a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  b) zachowanie ucznia

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 3. Celami oceniania w szkole są:

  a) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i obiektywnej samooceny;
  b) motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  c) dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce, uzdolnieniach i trudnościach;
  d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  e) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  f) udzieleniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.

§ 39 b
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Klasyfikowanie uczniów odbywa się w styczniu i czerwcu.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania i niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych /okresowych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:

  1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2) trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych/ okresowych 5 ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych
      wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;
  2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, i w formach przyjętych w Szkole;
  3) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 39d;
  4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
  5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania.

 5. Wymienione w Ust. 1→5 informacje umieszczane są na stronie internetowej szkoły.
§ 39 c
 1. Uczniowie klas I-III oceniani są wg następujących zasad:

  1) Ocena bieżąca, okresowa i końcoworoczna jest oceną opisową. Ocena opisowa końcoworoczna sporządzana jest komputerowo.
  2) W celu sporządzenia oceny okresowej i końcoworocznej należy systematycznie gromadzić różnorodne informacje o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych dziecka, które pozwoliłyby ocenić jego postępy w rozwoju.
  3) Bieżąca ocena postępów w nauce może być wyrażona ustnie lub pisemnie.
  4) Bieżąca ocena odnotowywana jest w dzienniku w postaci umownych symboli:

  a) „W” – oznacza , wyróżniający poziom osiągnięć ucznia w określonym zakresie;
  b) „Ł” – poziom osiągnięć pełny;
  c) „D” – poziom osiągnięć zadowalający;
  d) „S” – poziom osiągnięć częściowy;
  e) „M” – poziom osiągnięć minimalny;
  f) „N” – brak opanowania danej umiejętności, ocena negatywna;

  5) W celu usprawnienia dokonywania pisemnej oceny bieżącej stosuje się pieczątki, które określają poziom opanowania danej umiejętności:

  a) dla określenia poziomu wyróżniającego używa się pieczątki o treści „Wspaniale”- W;
  b) dla określenia poziomu pełnego używa się pieczątki o treści „Ładnie” – Ł;
  c) dla określenia poziomu zadowalającego używa się pieczątki o treści „Dobrze” – D
  d) dla określenia poziomu częściowego używa się pieczątki o treści „Słabo” – S
  e) dla określenia poziomu minimalnego używa się pieczątki o treści „Musisz popracować” – M

  6) Ocena postępów ucznia z przedmiotów: język angielski, i elementy informatyki jest oceną opisową odnotowywaną wg zasad przedstawionych w punktach 4 i 5.
  7) Rodzice i uczniowie powinni być poinformowani przez wychowawcę i nauczycieli przedmiotów o zasadach, zakresie i częstotliwości przeprowadzania ćwiczeń kontrolnych oraz sprawdzianów pisemnych.
  8.) Ocena okresowa może być przedstawiona w formie tabelarycznej, listu lub opisu.

 2.  Ocena zachowania uczniów klas I-III jest oceną opisową.

  1) Ocena z zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm.
  2) Do odnotowywania bieżącej oceny zachowania w dzienniku lekcyjnym stosuje się symbole graficzne:

  „+” – oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia,
  „ – oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w następujących obszarach:

  a) stosunek do obowiązków szkolnych:

  – systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,
  – systematyczne i staranne odrabianie prac domowych,
  – wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego,
  – utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy,
  – poszanowanie mienia szkolnego,
  – przygotowanie do zajęć ( przybory szkolne, strój gimnastyczny)
  – aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  – rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,
  – udział w konkursach oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę,
  – godne reprezentowanie szkoły w imprezach pozaszkolnych,
  – wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

  b) kultura osobista:

  – kulturalne zwracanie się do kolegów, pracowników szkoły i innych osób dorosłych, stosowanie zwrotów grzecznościowych,
  – kulturalne zachowanie się podczas wyjść poza szkołę ( wycieczki, kino, teatr, środki komunikacji miejskiej)
  – troska o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

  c) przestrzeganie norm społecznych:

  – zgodna zabawa i współdziałanie w grupie,
  – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
  – prawidłowe reagowanie na krzywdę i przejawy zła,
  – udzielanie pomocy słabszym i potrzebującym,
  – poszanowanie cudzej własności,
  – szacunek dla inności drugiego człowieka
  – wzorowe wypełnianie próśb i poleceń nauczyciela,
  – świadomość własnych błędów i dążenie do poprawy zachowania,

  3) Ocena zachowania sporządzona przez wychowawcę powinna opierać się także na informacjach uzyskanych od innych nauczycieli i pracowników szkoły oraz samoocenie ucznia i opinii rówieśników.

 3. Każdy nauczyciel może według własnego uznania i potrzeby stosować różnego rodzaju wzmocnienia motywujące uczniów.

  Wzmocnieniami mogą być:

  a) nagrody dnia, tygodnia, miesiąca,
  b) zdobywanie sprawności,
  c) ustna pochwała

 4. Metodami i sposobami powiadamiania rodziców (opiekunów) o osiągnięciach uczniów są:

  1) informacje w zeszytach,
  2) konsultacje dla rodziców,
  3) zebrania z rodzicami,
  4) w szczególnych przypadkach – wizyta wychowawcy i pedagoga w domu ucznia.

 5. Promowanie uczniów klas I-III odbywa się wg następujących zasad:

  1) Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
  2) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

  3) Porozumienie z rodzicami (prawnymi opiekunami) powinno być zawarte na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w formie pisemnej.

 6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na niosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
§ 39 d
 1. Ocenianie wewnątrz szkolne ma na celu:
  1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2) udzieleniu uczniowi pomocy w zakresie samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 2. Ocena jest informacją,w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 3. Oceny bieżące w kl. IV-VI są przyznawane za posiadaną wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów działań ucznia, takich jak:

  1) pisemne prace klasowe /wypracowania, dyktanda, sprawdziany/;
  2) ustne odpowiedzi na lekcji;
  3) prace domowe w formie pisemnej i ustnej;
  4) opracowanie i prezentacje wystąpień, pokazów;
  5) prace długoterminowe,
  6) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
  7) prowadzenie zeszytu;
  8.) korzystanie z różnych źródeł informacji.

 4. Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „ wpływu” przeliczenia ocen cząstkowych według zasady: 0,5 za prace pisemne; 0,3 za odpowiedzi i kartkówki; 0,2 za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen.
 5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Powiadamianie rodziców o osiągnięciach uczniów odbywa się poprzez:

  1) informację w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach korespondencji,
  2) konsultacje dla Rodziców,
  3) zebrania z Rodzicami.

 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W przypadku pisemnej prośby rodziców o uzasadnienie ustalonej oceny nauczyciel odpowiada pisemnie w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 9. Dwa tygodnie przed rocznym /okresowym/ klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele i wychowawcy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych /okresowych/ ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 10. Uczniowie klas IV-VI oceniani są według sześciostopniowej skali ocen:

  stopień niedostateczny /1/ – ndst
  stopień dopuszczający /2/ – dop
  stopień dostateczny /3/ – dost
  stopień dobry /4/ – db
  stopień bardzo dobry /5/ – bdb
  stopień celujący /6/ – cel

 11. Nauczyciel może używać znaków “+” i “-“ oraz zamieniać je na oceny zgodnie z regułą : +++ (trzy “+”) ocena bardzo dobra, – – – (trzy “-“) ocena niedostateczna.
 12. Uczniowie mają prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej trzy razy w semestrze na przedmiotach: j.polski, j. angielski, matematyka, przyroda, a na pozostałych – raz w semestrze. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć należy odnotować zapisem “np.”, a brak pracy domowej “bp”.
 13. Pisemne prace klasowe to zaplanowana i zapowiedziana forma kontroli, obejmująca treści całego działu lub dużej części działu programu nauczania. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania oraz, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pracy. Nauczyciele przestrzegają zasady, że pisemnych prac klasowych nie powinno być więcej niż dwie w tygodniu, a w danym dniu tylko jedna. Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to musi to uczynić w uzgodnionym z nauczycielem terminie.
  W przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.

 14. Kartkówka to forma bieżącej kontroli wiadomości, obejmująca zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów, czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekroczyć 1/3 lekcji, tj. 15 minut. Nauczyciele mają prawo do stosowania tej formy bez uprzedzenia o niej uczniów.
 15. Uczniowie mają prawo poprawienia oceny otrzymanej z pisemnej pracy klasowej:

  1) Ocenę niedostateczną z każdej pisemnej pracy klasowej, natomiast wyższą z jednej pracy raz w semestrze.
  2) Poprawa powinna nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem.
  3) Ocena otrzymana z poprawy zostaje wpisana do dziennika.

 16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniów lub jego rodziców.
 17. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień celem uzupełnienia wiadomości.
 18. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna /okresowa/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 39 e
 
Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
 
Nauczyciele wystawiają oceny szkolne z przedmiotów według określonych kryteriów.
 1. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli:

  a) jego wiedza wykracza poza podstawy programowe danego szczebla nauczania,
  b) dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
  c) łączy wiedzę z różnych przedmiotów,
  d) potrafi korzystać ze źródeł informacji,
  e) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł materiał programowy w stopniu wyczerpującym,
  f) wykorzystuje różne źródła wiedzy,
  g) łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów,
  h) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji;
  i) potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości;
  j) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
  k) rozwiązuje zadania dodatkowe,
  l) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowoskutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu;
  ł) jest aktywny na lekcjach.

 2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

  a) opanował materiał programowy w stopniu wyczerpującym,
  b) wykorzystuje różne źródła wiedzy,
  c) łączy z pokrewnych przedmiotów,
  d) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji;
  e) potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości;
  f) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
  g) rozwiązuje zadania dodatkowe,
  h) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu;
  i) jest aktywny na lekcjach.

 3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

  a) ma niewielkie braki w zakresie wiedzy; zna definicje, fakty i pojęcia, stosuje język przedmiotu;
  b) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności,
  c) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe,
  d) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,
  e) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych,
  f) wykazuje się aktywnością na lekcjach.

 4. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:

  a) jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna,
  b) opanował podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;
  c) potrafi, pod kierunkiem nauczyciela, skorzystać z podstawowych źródeł informacji;
  d) potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,
  e) stosuje wiedzę w sytuacjach typowych.

 5. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli:

  a) posiada podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu dalszą edukację.

 6. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.
 8. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
 9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 39 f
 1. Sródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
  d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  g) okazywanie szacunku innym osobom.

 2. Ocenę zachowania (semestralną i roczną) ustala się według skali:

  a) wzorowe (wz),
  b) bardzo dobre (bdb),
  c) dobre (db),
  d) poprawne (pop).
  e) nieodpowiednie (ndp),
  f) naganne (ng),

 3. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, uwzględniając zachowanie ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, wycieczek, zielonych szkół, zajęć pozalekcyjnych oraz w drodze do i ze szkoły. Przed wystawieniem oceny zachowania wychowawca powinien uzyskać opinię o proponowanej uczniowi ocenie zachowania od nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 4. Ocena zachowania, ustalona przez wychowawcę, może być zmieniona, jeżeli w czasie między dniem wystawienia oceny, a końcem semestru uczeń dopuści się szczególnie rażącego wybryku i naruszy tym samym drastycznie zasady ustalone w regulaminie oceniania. O fakcie zmiany oceny zachowania wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia.
 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt 6 i 7
 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
 7. skreślono
 8. 1. Każdy uczeń otrzymuje na początku semestru 200 punktów w klasie IV i 150 punktów w klasach V-VI. Nauczyciele wpisują punkty +/- w odpowiednich rubrykach w zeszycie uwag.
  Uzyskana suma punktów decyduje o ocenie zachowania.

  1) Frekwencja
  Każda nieusprawiedliwiona godzina -2pkt
  Spóźnienie na lekcje -1pkt
  Wszystkie nieobecności usprawiedliwione w terminie lub 100% frekwencja +30pkt
  2) stosunek do nauki
  Przeszkadzanie podczas zajęć -10pkt
  Używanie podczas zajęć telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych -10pkt
  3) Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią
  Niekulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły -30pkt
  Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy( np. bieganie ) -20pkt
  Agresja werbalna -30pkt
  Agresja fizyczna do -50pkt
  Spożywanie alkoholu lub środków odurzających -50pkt
  Palenie papierosów -50pkt
  Przeklinanie -30pkt
  Śmiecenie -10pkt
  Wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych przedmiotów -50pkt
  Wnoszenie i propagowanie na terenie szkoły materiałów zawierających szkodliwe treści -20pkt do -40
  Naruszenie dóbr osobistych innej osoby poprzez filmowanie, nagrywanie, umieszczanie Internecie lub wysyłanie sms-ów -50 pkt
  Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych -50pkt
  Niszczenie mienia szkoły – 20 pkt
  Punkty do dyspozycji wychowawcy +/- 50pkt
  4) Dbałość o wygląd zewnętrzny
  Brak obuwia zmiennego -10pkt
  Niestosowny ubiór -10pkt
  Strój galowy z okazji świąt państwowych +10pkt
  5) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
  Odmowa wykonania polecenia nauczyciela -10pkt do -50pkt
  Sumienne pełnienie dyżuru podczas przerw międzylekcyjnych +10pkt lub
  +20pkt
  Brak dzienniczka -10pkt
  6) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
  Pomoc w organizacji imprez klasowych ( każdorazowo ) +20pkt
  Udział w akademii, uroczystości szkolnej ( każdorazowo) do +30pkt
  Prace społeczne ( każdorazowo ) +20pkt
  Ukwiecanie szkoły, terenów wokół szkoły +20pkt
  Aktywność społeczna :Zbiórka makulatury ( za każde 10kg)Zbiórka zakrętek ( za każdy 1 kg)Zbiórka puszek ( za każdy 1 kg)

  Zbiórka baterii ( za każdy 1 kg)
  Akcje charytatywne
  max +10

  Do +20pkt

  Systematyczna i efektywna praca w organizacjach szkolnych( na koniec semestru oceniają prowadzący nauczyciele )Samorząd UczniowskiSpółdzielnia
  Żaczek – sklepik

  PCK
  Do +50pkt
  Do +50pkt
  Do +50pkt
  7) Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań(wpisują nauczyciele prowadzący dane zajęcia )
  Udział w szkolnych kołach zainteresowań lub zajęciach sportowych +30pkt
  Udział w konkursie przedmiotowym szkolnym ( każdorazowo ) +20pkt
  Udział w konkursie przedmiotowym międzyszkolnym ( każdorazowo ) +30pkt
  Udział w zawodach sportowych ( każdorazowo ) +20pkt
  Sukces (I-III miejsce ) w konkursie przedmiotowym szkolnym ( każdorazowo ) +50pkt
  Sukces (I-III miejsce ) w konkursie przedmiotowym międzyszkolnym(każdorazowo) +50pkt
  Sukces (I-III miejsce ) w zawodach sportowych międzyszkolnych +50pkt

  8.2. Zdobyte punkty przelicza wychowawca według skali :

  wzorowe >400pkt
  bardzo dobre 300 – 399pkt
  dobre 200 – 299pkt
  poprawne 100 – 199pkt
  nieodpowiednie 0 – 99pkt
  naganne <0pkt

  8.3. Uczeń odpowiada za wpisy w kategoriach 6 i 7, w pozostałych wychowawcy i nauczyciele uczący oraz sprawujący opiekę nad organizacjami szkolnymi.
  8.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca może podnieść lub obniżyć ocenę wynikającą z przeliczenia punktów. Decyzja taka wymaga konsultacji z zespołem uczniowskim i radą pedagogiczną.
  8.5. Uczeń, który otrzymał 50 pkt ujemnych nie może uzyskać oceny wzorowej, a uczeń, który otrzymał 100 pkt ujemnych nie może uzyskać oceny bardzo dobrej.

 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 10. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.

§ 39g
 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

  1) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

  a) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
  b) trudności i zaburzenia komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;
  c) przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;
  d) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;
  e) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;
  f) niedojrzałość fizyczna;

  2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy ]klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

  3) Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do kasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( na okres programowo wyższy) jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 39f ust. 6 i 7 oraz § 39 h ust. 1
 4. Począwszy od klasy IV szkoly podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć celującą roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji dom klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 39 h ust. 1
 7. Uczeń kończy szkołę podstawową:

  a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na ktorą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć eduakcyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach progrmaowo niższych, z uwzględnieniem § , uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 39f ust. 6 i 7;
  b) w przypadku skzoły podstawowej – jeżeli przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa § 39 i

 8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 7 pkt 1 uzyskał z obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny tok nauczania odbywa się zgodnie z Rozdziałem IV a Statutu Szkoły, z tym, że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły podstawowej, jest klasyfikowany i promowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa § 39h ust.2 pkt 5.
 10. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych. /klasy specjalne lub integracyjne/
 11. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 1.§ 39h.

§ 39 h
 1. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są począwszy od klasy IV. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną za I półrocze ma możliwość poprawienia tej oceny na dopuszczającą w nieprzekraczalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia konferencji zatwierdzającej klasyfikację semestralną. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

  1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej,z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

  3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, a w jej skład wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  4) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

  5) Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

  6) Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

  7) Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
  8)) W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, a Rada Pedagogiczna musi wyrazić zgodę.
  2) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  3) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w przypadku:

  a) nieklasyfikowania ucznia w I okresie, do końca marca danego roku szkolnego;
  b) nieklasyfikowania ucznia w II okresie, do końca sierpnia danego roku skzolnego.

  4) Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
  5) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna /okresowa/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodniae z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:

  1) w przypadku rocznej /okresową/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną /okresową/ ocenę klasyfikacyjną;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  3) sprawdzian, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 127 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń.

§ 39 i
 1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami.

  1) Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
  2) Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3) Sprawdzian trwa 60 minut. W wypadku uczniów z dysfunkcjami – może być przedłużony o 30 minut.
  4) Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (publicznej) lub innej poradni specjalistycznej (publicznej), wydanej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
  5) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.
  6) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
  7) W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

 2. Szczegółowe warunki przeprowadzenia egzaminu zawierają procedury wewnątrzszkolne.
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom.

§ 39 j
 
 1. Dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi przewidziane są następujące formy pomocy:

  1) zajęcia korekcyjno-wyrównawcze;
  2) profilaktyczne programy autorskie;
  3) samopomoc koleżeńska w klasie;
  4) zajęcia w świetlicy szkolnej i czytelni;
  5) zajęcia indywidualne z pedagogiem szkolnym;
  6) dostosowanie wymagań, metod i form pracy z dzieckiem zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści