Wyprawka szkolna – dofinansowanie

DO KOGO KIEROWANA JEST POMOC?
Pomoc w formie wyprawki szkolnej – dofinansowania do zakupu podręczników skierowana jest do uczniów sosnowieckich szkół podstawowych (uczniowie klas I, II , III i IV) i szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie klas I) oraz wszystkich uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ „WYPRAWKĘ SZKOLNĄ”?
Pomoc w formie wyprawki szkolnej przyznawana jest uczniom klas I-VI szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny. Uczeń klasy II, III i IV szkoły podstawowej lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się o pomoc jeżeli miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w rodzinie ucznia klasy II, III, IV szkoły podstawowej lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy na zakup podręczników, pomimo przekroczonego kryterium. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia I klasy szkoły podstawowej uprawniająca do otrzymania wyprawki szkolnej, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), czyli 504 zł lub 583 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub jej stopniu.Wszyscy uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabo widzący, niesłyszący lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) mogą otrzymać pomoc na zakup podręczników bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Aby ubiegać się o pomoc na zakup podręczników – wyprawkę szkolną – należy złożyć w terminie wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów oraz sytuację rodziny ucznia.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 • Rodzic,
 • prawny opiekun,
 • rodzic zastępczy,
 • nauczyciel (za zgodą przedstawiciela ustawowego ucznia lub jego rodziców zastępczych),
 • pracownik socjalny (za zgodą przedstawiciela ustawowego ucznia lub jego rodziców zastępczych),
 • inna osoba (za zgodą przedstawiciela ustawowego ucznia lub jego rodziców zastępczych).

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o wyprawkę szkolną wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2012r. w szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
 1. dla uczniów I klasy szkoły podstawowej wystarczy dołączyć kopię decyzji przyznającej zasiłek rodzinny lub zaświadczenie o jego pobieraniu w okresie zasiłkowym 2011/2012
 2. dla uczniów klas II, III i IV szkoły podstawowej oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych do wniosku należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające wysokość netto wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, np.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina,
 • w przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z MOPS w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć, zamiast zaświadczeń o dochodach, zaświadczenie z MOPS o formie przyznanych świadczeń.
b) W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatkowo należy dokładnie opisać we wniosku szczególną sytuację rodziny i dołączyć potwierdzające ją dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, akt zgonu, zaświadczenie z PUP, akty urodzenia).

3. w przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podstawą przyznania pomocy jest orzeczenieo o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na wymienioną wyżej niepełnosprawność.


NA CO JEST PRZEZNACZANA POMOC W FORMIE WYPRAWKI SZKOLNEJ?
Wyprawka szkolna jestformą pomocy na zakup podręczników do nauki dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych, I klas szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

W JAKI SPOSÓB WYPRAWKA SZKOLNA JEST REALIZOWANA?
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły i przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, rodzice uczniów otrzymają zwrot kosztów ich zakupu, do kwoty:
180 zł – dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
210 zł – dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej, w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
210 zł – dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym z stopniu lekkim),
325 zł – dla uczniów klas I-III gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie słabo widzący,niesłyszący,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim),
352 zł – dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych,

352 zł – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Programu zawartym w Rządowym programie pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” stanowiącym załącznik do uchwały nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r., realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012r.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści