Zarządzenie Nr 853

Zarządzenie Nr 853

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 28 września 2011r.

W sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sosnowiec.

Na podstawie:

 • art. 30 ust.1, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm)
 • art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm)
 • art.14 ust.6 , art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm)

Prezydent  Miasta Sosnowca

Zarządza:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Posiłki przygotowywane przez kuchnię w placówkach oświatowych tj. w przedszkolach, szkołach – spożywa się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. stołówkach

§ 2

Za stan stołówki i bezpieczeństwo osób tam  przebywających odpowiada, jeśli statut nie stanowi inaczej, Dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWEK W PRZEDSZKOLACH i SZKOŁACH ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT

§ 3

 1. Z posiłków wydawanych w stołówce mogą korzystać :

a) dzieci uczęszczające do przedszkoli
b) uczniowie szkół
c) pracownicy przedszkola, szkoły , za  zgodą Dyrektora  placówki

§ 4

 1. Posiłki wydawane są w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora placówki
 2. Posiłki  wydawane są w  tylko w obecności pracownika wyznaczonego przez Dyrektora  placówki

§ 5

 1. Koszt posiłku uwzględnia:
   a) koszty surowca tzw: wsad do kotła.
   b) koszty wynagrodzenia pracowników stołówki i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty       trzymania stołówki.
 2. Opłata wnoszona  przez  rodziców/opiekunów nie obejmuje kosztów, o których mowa w pkt.1 lit. b niniejszego paragrafu.
 3. Wysokość opłat za posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola, uczniów szkół , określa załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 4. Opłatę  za posiłek dla pracowników przedszkola, szkoły ustala Dyrektor placówki.
 5. Opłatę  za posiłek dla pracowników przedszkola, szkoły korzystających ze stołówki w przedszkolu lub szkole musi uwzględniać wynagrodzenia pracowników stołówki wraz ze składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki, nie mniej niż 90 % wsadu do kotła.
 6. Wysokość opłat  za posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola, uczniów szkół  oraz  dla pracowników przedszkoli i szkół korzystających ze stołówki, podaje do publicznej wiadomości  Dyrektor placówki poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.
 7. Opłaty za posiłki, niezależnie od typu placówki tj. przedszkole, szkoła, dokonuje się do 10 –każdego miesiąca, za miesiąc w którym spożywa się posiłki.
 8. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za dzieci uczęszczające do przedszkola i uczniów szkół, zasady i terminy wnoszenia tych opłat regulują odrębne przepisy.
 9. Rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do przedszkola, ucznia szkoły ma obowiązek zgłosić  nieobecność dłuższą niż jeden dzień, w celu odliczenia kosztu posiłków w następnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00 . Zgłoszenie powinno nastąpić osobiści lub telefonicznie pracownikowi wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.
 10. Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym , jeżeli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 9 niniejszego paragrafu.
 11. Organ prowadzący może dokonać zmiany w wysokości opłat za posiłek /raz w semestrze we wrześniu i marcu/ Zmiany wysokości opłat za posiłki wnoszone przez rodziców/opiekunów powodujące zmianę załącznika nr 1 do zarządzenia nie wymagają każdorazowo zmiany zarządzenia.

 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

§ 6

 1. Organ prowadzący  może zwolnić rodziców/opiekunów uczniów z całości lub części opłat:

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ;
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych;

§ 7

 1. Uchylić z dniem 30.09.2011 Zarządzenie nr 384 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec oraz Zarządzenie nr 819 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 384 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011r.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści