Zarządzenie Nr 934

Zarządzenie Nr 934

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 19 października 2011r.

W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sosnowiec.

Na podstawie:

  • art. 30 ust.1, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm)
  • art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm)
  • art.14 ust.6 , art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm)

Prezydent  Miasta Sosnowca

Zarządza:

§ 1

W zarządzeniu nr 853  Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sosnowiec wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 5  – pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzic/opiekun ucznia szkoły ma obowiązek zgłosić nieobecność w celu odliczenia opłaty za posiłki w następnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie pracownikowi wyznaczonemu przez Dyrektora placówki. Rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do przedszkola zgłasza nieobecność dziecka zgodnie z umową podpisaną z Dyrektorem placówki”.

§ 2

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści