Koncepcja pracy szkoły

 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
„Ucząc innych, sami się uczymy”

[Seneka]

Misja szkoły

 1. W Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu:
 2. panuje klimat sprzyjający pracy nauczycieli i uczniów;
 3. uczniowie nie czują się w szkole zagubieni i chętnie do niej przychodzą;
 4. tworzy się szanse dla rozwoju każdego ucznia;
 5. nauczyciele są otwarci na nowe idee;
 6. każdy ma relatywnie duży wpływ na rozwój szkoły;
 7. każdy, kiedy potrzeba może liczyć na poparcie i pomoc;
 8. Rada Pedagogiczna dostrzega w rodzinie autentycznego partnera w tworzeniu wspólnego planu działania na rzecz rozwoju osobistego dziecka.

PRIORYTETOWE ZADANIA SZKOŁY

 1. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.
 2. Nauczenie uczenia się.
 3. Sprzyjanie rozwojowi osobowości.
 4. Zapewnienie bezpiecznych warunków uczenia się i nauczania.
 5. Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez koła zainteresowań oraz realizowania programów autorskich.
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
 7. Szerokie promowanie szkoły poprzez wszechstronną informację o jej osiągnięciach i budowanie dzięki nim pozytywnego wizerunku szkoły.

 

CECHY PRZYSZŁEGO ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY:

 • Jest myślący i wrażliwy.
 • Zna swoje mocne strony i potrzeby innych ludzi.
 • Potrafi zdobywać potrzebne informacje.
 • Potrafi zagospodarować twórczo czas wolny w celu samorozwoju
 • Potrafi rozwijać swoje zainteresowania.
 • Potrafi wyrazić swoje zdanie i umie je uzasadnić.
 • Potrafi szanować przyrodę.
 • Umie się uczyć.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 • Umie korzystać z dóbr kultury.
 • Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Jest ambitny, tolerancyjny, koleżeński.
 • Stosuje zasady dobrego wychowania.
 • Szanuje mienie społeczne.
 • Stosuje poznaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu problemów.
 • Preferuje zdrowy styl życia.

 

Zadanie Działania Odpowiedzialni
1. Wewnętrzne dokumenty szkolne są zgodne z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i uwzględniają wnioski z poprzedniego roku szkolnego 1. Nowelizacja Statutu Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zachowania uczniów
2. Opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
3. Aktualizacji regulaminów, procedur obowiązujących w szkole.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania sprzyja osiąganiu wysokiej jakości wiedzy i umiejętności uczniów 1. Informowanie uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności
2. Informowanie uczniów i rodziców o kryteriach wymagań na poszczególne oceny oraz kryteriach i zasadach ustalania oceny zachowania
3. Przedstawienie kart informacyjnych o zasadach oceniania uczniom i rodzicom
4. Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów – obowiązek szkolny
3. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i predyspozycji oraz ma możliwość ich zaprezentowania 1. Załącznik nr 1 – zajęci pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu
2. Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych, udział w konkursach miejskich, wojewódzkich o ogólnopolskich
4. Uczeń mający problemy w nauce może liczyć na pomoc innych 1. Załącznik nr 1 – zajęcia pozalekcyjne.2. Zajęcia indywidualne z pedagogiem szkolnym3. Pomoc indywidualna w czytelni i świetlicy szkolnej
5. Szkoła zna słabe i mocne strony swojej działalności 1. Systematyczne analizowanie działalności szkoły – Plan nadzoru pedagogicznego
2. Opracowanie Programu Poprawy Wyników Efektów Kształcenia
3. Analiza sprawdzianu kompetencji dla uczniów klas III
4. Współpraca nauczycieli klas III z nowymi wychowawcami klas IV w celu pokonania trudności dydaktycznych i wychowawczych
5.Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły.
6. Szkoła kształtuje poczucie więzi z regionem, tożsamość narodową i więź z innymi narodami 1. Zajęcia w Klubie im. Jana Kiepury – „Mały etnograf”
2. Zajęcia dydaktyczne z elementami regionalizmu
3. Wyjścia do muzeów, galerii
4. Zorganizowanie prelekcji dla uczniów klas V-VI
5. Pozyskanie materiałów informacyjnych na temat Unii Europejskiej – Klub Europejski
6. Szerzenie wiedzy na temat państw UE
7. Organizacja akademii i uroczystości szkolnych.
7. Szkoła przygotowuje ucznia do korzystania z informacji 1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w MBP
2. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
3. Praca ze słownikami, mapami, materiałami źródłowymi
4. Korzystanie z Internetu
5. Współpraca międzynarodowa
6. Współpraca z mediami
8. Każdy uczeń wie jak się uczyć Zgodnie z Programem Wychowawczym
9. Uczniowie naszej szkoły mają prawidłowe kontakty interpersonalne Zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki
10. Szkoła promuje zdrowy styl życia 1. Akcja „Lekki tornister”
2. Powszechna fluoryzacja
3. Promowanie zdrowego odżywiania – SU „Żaczek”
4. Objęcie uczniów opieką pielęgniarki szkolnej oraz podejmowania działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia uczniów
5. Prowadzenie koła PCK
6. Gimnastyka korekcyjna dla klas I-III
7. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas IV-VI
8. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
9. Organizacja wyjazdu śródrocznego „zielona szkoła”
10. Prowadzenie ćwiczeń ruchowych na boiskach szkolnych w ramach zajęć wf i zajęć świetlicowych
11. Prowadzenie żywienia zbiorowego uczniów spełniającego wymogi prawidłowego odżywiania
12. Szkolenie uczniów w zakresie ratownictwa medycznego:- szkolenie udzielania pierwszej pomocy w związku z egzaminem na Kartę Rowerową- „Ratujemy i uczymy ratować” – akcja pod patronatem WOŚP
11. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców 1. Modernizowanie sal lekcyjnych
2. Współorganizowanie imprez i uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych
3. Organizowanie spotkań z rodzicami na temat ciekawych zawodów
4. Pozyskiwanie Rodziców do współrealizacji programów profilaktycznych i wychowawczych

Wydrukuj tę stronę

Przejdź do treści