Konkurs na logo szkoły SP42 w Sosnowcu


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu  ogłasza otwarty
konkurs na  logo szkoły.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, absolwentów, którzy mają pomysł na to, jak powinien wyglądać logotyp szkoły  tak, aby stał się on bardziej widoczny na tle innych znaków graficznych. Chcemy, aby nasz znak rozpoznawczy był estetyczny, nowoczesny i łatwo zapadający w pamięć.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: być czytelne, łatwo identyfikowane z naszą szkołą, wzbudzać pozytywne emocje.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda!

Autor najlepszego pomysłu dostanie jedyną i niepowtarzalną szansę na to, aby
jego projekt stał się oficjalnym logotypem  Naszej Szkoły.

REGULAMIN
KONKURSU NA LOGO

Szkoły Podstawowej nr 42  w Sosnowcu

I. DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42  W SOSNOWCU OGŁASZA KONKURS NA
LOGO:

 1. Logo powinno zawierać element graficzny oraz pełną nazwę szkoły:
  „Szkoła Podstawowa nr 42  w Sosnowcu”
 2. Logo będzie wykorzystywane w pracy szkoły i w związku z tym  powinno
  kojarzyć się jednoznacznie
 3. Logo będzie wykorzystywane  przez szkołę do celów identyfikacyjnych,
  reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp

II. WYMAGANIA:

 1. Projekt należy przedstawić w wersji papierowej na formacie A4 lub wersji
  elektronicznej
 2. W swej treści projekt nie może zawierać  elementów obraźliwych.
 3. Autor powinien przewidzieć możliwość różnego sposobu zastosowania  logo:
  druk, billboardy, plansze itp., powiększenia i zmniejszenia; umieszczanie
  na różnym tle i kopiowanie w różnych technikach: skan, fax., ksero,
 4. Autor wyraża zgodę na przeniesienie na Szkołę Podstawową nr 42 w
  Sosnowcu   autorskich praw do projektów oraz materiałów  do nich
  wykorzystanych.
 5. Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu.

III. REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu Szkoły
  Podstawowej nr 42 w Sosnowcu
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Projekty  mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie
  lub zespołowo.
 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 7. Projekt logo powinien być przygotowany w wersji czarno-białej i
  kolorowej : na papierze w formacie A4, na matowym tle lub w wersji
  elektronicznej wraz z wydrukiem.
 8. Projekt winien być opatrzony godłem.
 9. Uczestnik w osobnej kopercie, opatrzonej godłem, dołącza do projektu
  formularz z danymi personalnymi oraz oświadczenie o posiadaniu wyłącznych
  autorskich praw majątkowych do projektu i do materiałów użytych w projekcie.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli
  autor jest osobą niepełnoletnią, zgodę powinni wyrazić rodzice lub
  opiekunowie.
 11. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w
  zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA PROJEKT LOGO Szkoły Podstawowej
  nr 42  w Sosnowcu
 12. Prace należy składać w terminie do dnia. 19.12. 2014 r. do godziny 13.00
  w siedzibie organizatora : Szkole Podstawowej nr 42  w Sosnowcu ul. B. Prusa
  253 A lub wysyłać pocztą lub kurierem do dnia 19.12.2014 r.(decyduje data
  stempla pocztowego).
 13. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Lucyna Lewandowska tel. 322633582 , e-mail:
  sp42@sosnowiec.edu.pl.
 14. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej  niż jeden projekt;
  każdy taki projekt będzie stanowić odrębną pracę konkursową  i winien być
  złożony w trybie określonym w pkt. 8 i 9 Regulaminu.
 15. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:
 16. a)  zostanie nadesłana po dacie zamknięcia Konkursu

  b)  nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu

  c)  projekt zgłoszony był już uprzednio nagradzany lub realizowany.

 17. Oceny przedstawionych projektów i wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców
  dokona Komisja Konkursowa w składzie: Dyrektor Szkoły,  Przedstawiciel Rady
  Rodziców,  Przedstawiciel Rodziców,  Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  Przedstawiciel Rady Pedagogicznej. W/w osoby nie mogą być uczestnikami
  konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych .

IV. KRYTERIA OCENY PRAC:

 1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 3. Czytelność i funkcjonalność projektu,
 4. Estetyka wykonania projektu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zgłoszenie projektu do Konkursu oznacza akceptację wymagań
  zamieszczonych w pkt. II.  Regulaminu  Konkursu.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w
  regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych
  modyfikacji nagrodzonego  projektu, we współpracy z autorem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Organizator nie zwraca prac
 7. Organizator nie zwraca kosztów udziału w Konkursie.
 8. Organizator podejmie decyzję o wykorzystaniu logo
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez
  podania przyczyny.
 10. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej
  www.sp42.sosnowiec.pl
 11. Planowana data ogłoszenia wyników 9.01.2015 r.
    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści