Nowy wizerunek logo szkoły – konkurs

Regulamin

szkolnego konkursu

pod hasłem:

 

„Nowy wizerunek logo szkoły”

 

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu.

 

II Cel i przedmiot konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest wypracowanie projektu logotypu Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
 2. Logotyp będzie wykorzystywany przez szkołę do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych, reklamowych itp.
 3. Obecne logo szkoły bierze udział w konkursie.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs kierowany jest głównie do uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły i ich rodziców, niemniej jednak w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły z pomocą rodziców.
 2. Projekty konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

 

IV Forma pracy konkursowej

 

 1. Projekt znaku graficznego (logotypu) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, pisma, ulotki itp.
 2. Prace należy wykonać korzystając z:
 3. a) dowolnej techniki plastycznej
 • projekt może być wykonany ręcznie,
 • znak graficzny powinien posiadać wymiary 10 cm/10 cm,
 1. b) technik komputerowych
 • znak graficzny powinien posiadać wymiary 10cm/10cm lub 600pikseli na 600 pikseli,
 • projekt powinien zostać wykonany w formacie wektorowym,

 

 1. Opracowanie logo powinno mieć prostą i zarazem nowoczesną formę graficzną, która będzie łatwa do rozpoznania i będzie identyfikowała się z naszą “Szkołą z armatą”.
 2. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, uwłaczających i prześmiewczych.
 3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą “Szkołą z armatą”,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
 • powinno składać się z  logotypu, czyli połączenia stylizacji literowej i znaku będącego graficznym symbolem szkoły.

 

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia: 21 marca 2022 r. do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą e-mailową na adres: zs2@sosnowiec.edu.pl.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizatorzy nie zwracają konkursowych prac.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminie złożenia prac i rozstrzygnięcia konkursu.

 

VI Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 2. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 3. oryginalność znaku, pomysłowość, łatwość identyfikacji szkoły na podstawie logotypu,
 4. czytelność i funkcjonalność projektu,
 5. estetyka wykonania projektu,
 6. zgodność z wytycznymi zawartymi w regulaminie.

 

VII Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników: 31 marca 2022 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie szkoły.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Życzymy ciekawych pomysłów!

Organizatorzy

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści