Tydzień życzliwości

Dziś rozpoczynamy II Edycję Akcji
Tydzień Szczególnej Życzliwości
26-30 marzec 2012

pod hasłem:

STOP PRZEMOCY I AGRESJI

Zachęcamy wszystkich serdecznie do udziału w naszej akcji. Zasady są bardzo proste: bądźcie dla siebie mili, życzliwi, pomagajcie sobie i przede wszystkim uśmiechajcie się do siebie. Podczas wspólnej nauki i zabawy stosujcie zasadę przyjaźni i tolerancji.
Trzymamy za Was kciuki i pamiętajcie, aby rozpoczynać dzień z uśmiechem.

Ogłaszamy również szkolny konkurs na najciekawsze hasła i plakaty promujące postawę życzliwości, zrozumienia i szacunku wobec drugiego człowieka.

„WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”

„NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”

KODEKS “STOP PRZEMOCY”

 

1. Szkoła jest wspólnotą. Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 

2. Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

 

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

 

4. Niczego nie ukrywamy. Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 

5. Zawsze reagujemy. Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 

6. Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 

7. Uczniowie wiedzą, jak działać. Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

8. Rodzice są z nami. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

 

9. Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 

10. Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

 

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści