Uwaga Rodzice. Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

DOKUMENTY DO POBRANIA – rok szkolny 2018/2019

  1. Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do kl. I
  2. Wniosek sześciolatka 
  3. Wniosek dla dziecka spoza obwodu szkoły

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2018/2019 /załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65  Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2018r.

L.p. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 14 marca 2018r.

do godziny 1500

od 23 marca do 24 kwietnia 2018r.

do godziny 1500

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 marca 2018r.

do godziny 1200

25 kwietnia 2018r.

do godziny 1200

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 21 marca 2018r.

do godziny 1500

do 27 kwietnia 2018r.

do godziny 1500

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 marca 2018r.

do godziny 1200

30 kwietnia 2018r.

do godziny 1200

Kryteria Naboru

UCHWAŁA  NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018

§ 2. Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych w Sosnowcu

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

1. Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
2.  

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3. Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

5 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

4. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana  na pierwszym miejscu 10 pkt Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego
5. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne 10 pkt Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści