Zwierzęta – bohaterowie utworów literackich

KONKURS PLASTYCZNY

„Zwierzęta – bohaterowie utworów literackich”

Założenia organizacyjne

 1. Udział w konkursie ma charakter szkolny i jest skierowany dla uczniów klas I-VIII.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 4. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A3,  technika jest dowolna: rysunki kredkami, ołówkiem, piórkiem, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage, itp.

Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.

 1.    Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej                 prezentacji zgłoszonej pracy. Wybrane przez jury prace umieszczone                      zostaną na wystawie w szkole. Z chwilą oddania prace przechodzą na                          własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem              zgody na bezpłatne wykorzystywania przyniesionych prac konkursowych.

Warunki Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii wiekowej klas I-III i IV-VIII.
 2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 1 grudnia 2021 r. Prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej.
 3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powoła przez Organizatorów Komisja Konkursowa. Jury wybierze najciekawsze prace, premiując trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub nie przyznania nagrody.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o rozdaniu nagród.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

REGULAMIN KONKURSU

„  Zwierzęta – bohaterowie utworów literackich

Organizator: Biblioteka szkolna

Temat: „Zwierzęta – bohaterowie utworów literackich”

Cele konkursu:

– rozwijanie twórczych umiejętności dzieci, fantazji i kreatywności,

– wzmacnianie wiary we własne możliwości,

rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

– uświadomienie i eksponowanie roli zwierząt w życiu człowieka

-rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Kategorie

– Uczniowie klas I-III

– Uczniowie klas IV-VIII

Forma pracy:

– technika dowolna (rysunek, rzeźba, collage, wyklejanka,  itp.) format pracy A4, A3, (do 50cm wysokości)

Termin:

– prace  konkursowe należy wykonać do 1 grudnia 2021 r. i przynieść do biblioteki szkolnej

– na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora pracy, klasę,

– termin podsumowania konkursu, prezentacji prac, wręczenia nagród : grudzień 2021r.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do licznego udziału w konkursie!

    Udostępnij na

Wydrukuj ten post

Może Ci się także spodobać

Przejdź do treści